Drukuj

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Siedlcach

 z dnia 07 sierpnia 2019 roku

 

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Siedlcach przy ul. Składowej 46

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:

 

Specjalista ds. działalności z zakresu BRD i organizacji szkoleń

 

(BRD - bezpieczeństwo ruchu drogowego)

 

Liczba wolnych miejsc pracy: 1


Przedmiot naboru:

Stanowisko: Specjalista ds. działalności z zakresu BRD i organizacji szkoleń

Miejsce wykonywania pracy: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Siedlcach

  1. Składowa 46, 08-110 Siedlce

Podstawa zatrudnienia: umowa o pracę

Wymiar czasu pracy – pełny etat

Przewidywana kwota wynagrodzenia brutto: 4000,00 zł

Liczba stanowisk: 1

 

Wymagania minimalne:

Wykształcenie wyższe;

Uprawnienia pedagogiczne;

Bardzo dobra znajomość przepisów ruchu drogowego

Stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku, na które

przeprowadza się nabór;

Prawo jazdy kategorii B;

Co najmniej 3-letnia praktyka w prowadzeniu samochodu osobowego;

Znajomość topografii regionu.

 

Wymagania pożądane:

Znajomość obsługi komputera – pakiet Microsoft Office, w tym EXCEL, WORD

Umiejętność podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów;

Komunikatywność i opanowanie;

Odporność na stres i presję czasu;

Umiejętność pracy w zespole;

Umiejętność samodzielnego planowania i organizacji pracy

Umiejętność bezpiecznej i uważnej jazdy.

 

Zwięzły opis stanowiska:

Organizacja i prowadzenie różnych form działań statutowych Pracodawcy w zakresie poprawy bezpieczeństwa  ruchu drogowego zgodnie z programem  działań WORD w  Siedlcach.

Prowadzenie zajęć edukacyjnych w Regionalnym Centrum Edukacji BRD w formach stacjonarnych i wyjazdowych.

Prowadzenie zajęć edukacyjnych w szkołach w ramach wychowania komunikacyjnego.

Reprezentowanie Pracodawcy na imprezach i uroczystościach regionalnych zawierających treści związane z BRD wg przekazanych dyspozycji.

Prowadzenie działań w ramach akcji edukacyjno-prewencyjnej „Jesteś widoczny – jesteś bezpieczny” i innych.

Koordynacja działań w eliminacjach turniejów BRD i Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego.

Dystrybucja nagród rzeczowych i pomocy dydaktycznych na akcje i konkursy BRD z uwzględnieniem obowiązujących u Pracodawcy procedur.

Prowadzenie szkoleń w zakresie kierowania ruchem drogowym według trybu i zasad określonych w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 lipca 2010 r. w sprawie kierowania ruchem drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 143 ze zm.).

Koordynacja i prowadzenie kursów doskonalących dla nauczycieli prowadzących zajęcia dla uczniów ubiegających się o kartę rowerową.

Organizacja zajęć dla osób ubiegających się o kartę rowerową według trybu i zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 12 kwietnia 2013 r. w sprawie uzyskiwania karty rowerowej (Dz. U. z  2013 r. poz. 512).

Realizacja innych zadań z zakresu BRD zleconych przez Pracodawcę, wynikających z bieżącej działalności Pracodawcy.

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%).

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

Kwestionariusz osobowy (załącznik nr 1)

List motywacyjny

CV

Kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie i uprawnienia

Oświadczenie kandydata o posiadaniu prawa jazdy (załącznik nr 2)

Dane kontaktowe: numer telefonu, adres e-mailowy, adres do korespondencji

Oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko Specjalista ds. działalności z zakresu BRD i organizacji szkoleń i archiwizację dokumentów konkursowych.” (załącznik nr 3)

Oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie: adres e-mail lub numer telefonu w celu kontaktu w sprawie zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną oraz o poinformowaniu o wynikach rekrutacji.” (załącznik nr 4)

 

Wszystkie dokumenty aplikacyjne powinny być podpisane przez kandydata. Kserokopie złożonych dokumentów w ofercie muszą być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem. Na rozmowę kwalifikacyjną prosimy o dostarczenie (do wglądu) dokumentów potwierdzających powyższe kwalifikacje (wykształcenie, uprawnienia, stan zdrowia).

Termin i miejsce składania dokumentów:

-  oferty należy składać w siedzibie Wojewódzkiego  Ośrodka Ruchu Drogowego w Siedlcach  

  1. Składowa 46, pokój nr 105 (sekretariat) w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Nabór

   na stanowisko Specjalista ds. działalności z zakresu BRD i organizacji szkoleń” lub za   

   pośrednictwem operatora pocztowego (decyduje data wpływu),

- koperta powinna być opatrzona danymi kontaktowymi osoby składającej ofertę (należy je 

  zamieścić w lewym górnym rogu koperty),

- termin złożenia ofert upływa z dniem 14 sierpnia 2019 r. o godz. 14.00,

- oferty niekompletne lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (te ostatnie zostaną

  zwrócone bez ich otwierania),
- jeden kandydat może złożyć wyłącznie jedną ofertę,

- nie dopuszcza się możliwości przyjmowania dokumentów aplikacyjnych drogą

  elektroniczną.

 

Pozostałe informacje:

-   rozpatrzenie ofert oraz rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami przeprowadzona zostanie  

    przez Dyrektora i p.o. Z-cy Dyrektora wraz z osobą, która w przyszłości będzie

    bezpośrednim przełożonym nowego pracownika tj. Kierownikiem Wydziału Szkolenia

    i Bezpieczeństwa Drogowego ,

-   informacja o terminie rozmowy kwalifikacyjnej zostanie przekazana telefonicznie lub na

    adres e-mailowy,

-   kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub na adres e-mailowy o wynikach

    postępowania rekrutacyjnego,

-   podczas rozmowy kwalifikacyjnej ocenie podlega przygotowanie merytoryczne kandydata           oraz cechy osobowościowe,

-   złożonych dokumentów Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Siedlcach nie zwraca,

-   rozstrzygnięcie naboru nastąpi w terminie do dnia 26 sierpnia 2019 r.,

-   informacja o wyniku naboru zostanie upowszechniona na stronie BIP oraz na tablicach

    ogłoszeń w siedzibie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Siedlcach przy

  1. Składowej 46 oraz w siedzibie oddziału terenowego w Garwolinie przy Al. Legionów

    48.

 

 

 

 

 

Klauzula informacyjna dla osób składających dokumenty rekrutacyjne.

 

Dane pozyskiwane są bezpośrednio;

 

Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie:

art. 6 ust. 1 lit. a  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;

art. 6 ust. 1 lit. c  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w tym:

-       Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r – Kodeks Pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.917)

-       Ustawa z dnia 10 maja 2018 r – o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r.

         poz.1000)

 

Dane będą lub mogą być udostępniane:

-        upoważnionym pracownikom WORD Siedlce;

-        upoważnionym pracownikom Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

         Mazowieckiego (w przypadku kontroli);

-        podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

 

Dane przechowywane będą przez czas określony:

-        instrukcją archiwizowania dokumentacji uzgodnionej z Archiwum Państwowym - 5 lat

         od zakończenia procesu rekrutacji.

 

Dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i ręczny w tym również w formie profilowania. Podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie rekrutacji, konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami.

 

Administratorem Twoich danych osobowych jest Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego

w Siedlcach z siedzibą ul. Składowa 46, 08-110 Siedlce, którą kieruje Dyrektor.

 

Kandydatom przysługuje prawo żądania:

  1. dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (w przypadku i na

    zasadach określonych w przepisach prawa regulujących ochronę danych osobowych),  

    ograniczenia ich przetwarzania, przeniesienia danych;

  1. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych

    Osobowych – na zasadach określonych w przepisach prawa regulujących ochronę danych  

    osobowych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

 

 

 

Załącznik nr 2

 

                                                                                                                      ........................... , dnia .....................

                                                                                                                         (miejscowość)                    (data)    

.............................................

.............................................

...................................................

    (imię i nazwisko oraz adres)

 

OŚWIADCZENIE

 

               Świadomy/a odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań wynikającej z art. 233 § 1 Kodeksu karnego oświadczam, że posiadam prawo jazdy kategorii ……………………… bezterminowo lub terminowo do dnia * …………………...………..

oraz posiadam co najmniej 3-letnią praktykę w prowadzeniu samochodu osobowego.

 

*    niewłaściwe skreślić

 

                                                                                                          …............................................................

                                                                                                             (podpis  osoby  składającej  oświadczenie)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 3

 

OŚWIADCZENIE

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych

w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko Egzaminator osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdem i archiwizację dokumentów konkursowych.

 

 

 

……………………………                                                          ……………….…………….

               (data)                                                                          (czytelny podpis kandydata)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 4

 

OŚWIADCZENIE

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie: adres e-mail lub numer telefonu w celu kontaktu w sprawie zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną oraz o poinformowaniu o wynikach rekrutacji.

 

 

……………………………                                                          ……………….…………….

               (data)                                                                          (czytelny podpis kandydata)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Wersja PDF pdf 3.48 MB Radosław Strzaliński
Wersja DOCX docx 257.06 KB Radosław Strzaliński
Wynik naboru pdf 176.47 KB Radosław Strzaliński
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
wtorek, 06 sierpień 2019 14:18 Radosław Strzaliński
Artykuł został zmieniony. środa, 07 sierpień 2019 07:41 Radosław Strzaliński
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 19 sierpień 2019 12:29 Radosław Strzaliński
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 27 sierpień 2019 08:31 Radosław Strzaliński